Перелік нових надходжень до Наукової Бібліотеки ДонНУ імені Василя Стуса від видавництва «Ліра - К»

Книги, що надійшли до читального залу №1 (вул. Янгеля, 4, кім. 432)

1. Механізми реалізації державної політики регулювання соціального діалогу та активізації соціальної відповідальності на підприємствах торгівлі : монографія / за заг. ред. О. І. Іляш., Л. Г. Смоляр, І. С. Мазярко. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. – 378 с.

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні основи дослідження механізмів реалізації державної політики регулювання соціального діалогу та активізації соціальної відповідальності на підприємствах вітчизняної торгівлі. Методами систематизації та узагальнення розкрито суть соцiaльно-економiчних та соцiaльно-трудових вiдносин як об’єктa державного регулювання соціального дiaлогу, вказано на роль соціального діалогу та соціальної відповідальності в національній економіці. Здійснено оцінювання ефективності державної політики реалізації соціального дiaлогу, визнaчення чинникiв i міри їх впливу на головні параметри функціонування соцiaльно-трудової сфери торгiвлi. Ідентифiковaно нaпрями, механізми, інструменти державної полiтики реалізації соціального дiaлогу в гaлузi на основах використaння DE- i регресійного aнaлiзу, розроблено механізм впровaдження функцiонaльно-суб’єктної інтеграції суб’єктiв полiтики реалізації соціального дiaлогу та матрицю факторів соціальної капіталізації торговельних підприємств. Запропоновано систему критеріїв та показників оцінювання внутрішньої соціально відповідальної діяльності торговельного підприємства, а також пріоритети та напрями державної політики розвитку соціального діалогу. Розраховано на науковців, економістів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, викладачів та аспірантів.

2. Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивко, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 408 с.

У підручнику розкрито суть організації інформаційно-консультаційної діяльності в світі та особливості її становлення і функціонування в Україні. Розглядаються питання формування інформаційно-консультаційної служби, основні принципи та методи її функціонування, управління, фінансування та організація кадрового забезпечення. Велика увага приділяється організації консультаційного процесу, ліцензуванню та сертифікації консалтингової діяльності, а також програмні експертні системи під час моделювання підприємства. Підручник розроблено для опанування студентами дисципліни «Організація інформаційно-консультаційної діяльності» з напряму підготовки студентів і слухачів усіх форм навчання, а також для викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

3. Лінгвістично-інформаційні студії : праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України : у 5 т. / В. А. Широков [та ін]. – Київ : Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2018.

У п’ятитомнику викладено засади наукової парадигми Українського мовно-інформаційного фонду, викладено граматичні  властивості певного кола мов, системні ефекти мов, науково-технічні засади сучасної лінгвістичної інфраструктури, теоретичні і технологічні засади корпусної лінгвістики. Для фахівців у галузі теоретичної, математичної та прикладної лінгвістики, інформаційних та лінгвістичних технологій, аспірантів і студентів вишів. Книга може бути цікавою для фахівців у галузі антропології культури, когнітології, прикладної семіотики та  системного аналізу.

     

4. Іваненко Т. В. Основи фінансової математики : підручник / Т. В. Іваненко. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 200 с.

 Підручник складений відповідно до програми курсу «Основи фінансової математики». У ньому розглянуто математичні методи аналізу та оцінки грошових потоків, що виникають внаслідок здійснення кредитних операцій, реалізації інвестиційних проектів та операцій з цінними паперами. Для більш глибокого розуміння обчислюваних показників наведено основні поняття макро - та мікроекономіки, взаємозв’язки між елементами фінансово-банківської системи, економіки підприємства, фондового ринку. Матеріал проілюстровано значною кількістю розв’язаних задач та наведено задачі для самостійного розв’язання. 

Для студентів та викладачів математичних та фінансово-економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

5. Розов В. І. Адаптивні антистресові психотехнології : навчальний посібник / В. І. Розов. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. – 276 с.

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні і практичні проблеми адаптивних антистресових психотехнологій. Особлива увага приділяється практичним питанням розвитку адаптивності та адаптивної саморегуляції стресу. Матеріали посібника можуть бути використані для лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять з таких дисциплін, спецкурсів та тем: «Практична психологія», «Медична психологія», «Психогігієна та психопрофілактика», «Психологія здоров’я», «Психотерапія адаптаційних розладів». «Управління стресом (стрес- менеджмент)», «Психічна саморегуляція стану», «Психологія управління», «Психологія екстремальних ситуацій» тощо.
Для викладачів, студентів, лікарів, педагогів, соціальних працівників, керівників, а також широкого загалу читачів, яких цікавить проблема адаптації та управління стресом. Посібник може стати у пригоді співробітникам студентських психологічних служб, студентських служб психічного здоров’я та адаптації.

6. Бондар І. С. Формування державної політики в сфері інноваційної діяльності : навчальний посібник / І. С. Бондар, В. Г. Горник, Ю. І. Горбань. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 280 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади реалізації інноваційної політики в сфері інноваційної діяльності, напрями розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності промисловості, умови формування державної політики в інноваційній сфері. Окремий розділ присвячено інноваційній моделі структурної перебудови економіки. Розкрита природа сучасних чинників конкурентоспроможності та стан інноваційної діяльності в Україні.

 Навчальний посібник розрахований на слухачів, студентів, науковців, викладачів, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших фахівців, які виявляють інтерес до проблем формування державної політики в сфері інноваційної діяльності.

7. Шевчук С. В. Практикум з української мови : модульний курс : навчальний посібник / С. В. Шевчук, Т. М. Лобода. – Київ : Алерта, 2017. – 298 с.

Робочий зошит укладено відповідно до програми курсу «Практикум з української мови». Він складається із стартового диктанту, 14 практичних занять, бліц тестів до кожного заняття, підсумкової модульної контрольної роботи та тестового контролю самостійної роботи студентів. Зошит призначений для узагальнення, систематизації, поглиблення й закріплення здобутих у середній школі знань із правопису та слововживання, формування умінь і навичок аналізу мовних явищ. Робочий зошит може бути використаний під час практичних занять, а також виконання домашніх і самостійних завдань. Для студентів вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації, а також для учнів, які готуються до ЗНО, учителів та всіх, хто прагне ґрунтовно оволодіти правописними нормами української літературної мови.

8. Безтелесна Л. І. Інституційне забезпечення реалізації соціальних гарантій держави : монографія / Л. І. Безтелесна, Л. В. Пивоварчук. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. – 196 с.

У монографії відображені теоретичні основи дослідження інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій держави. Проведено діагностику інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій держави на основі міжнародних критеріїв оцінювання, визначено регіональні тенденції. Виділені пріоритетні напрями трансформації інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій держави, шляхом удосконалення розвитку громадянського суспільства, за принципом децентралізації, делегування повноважень місцевому рівню за надання соціальних гарантій. Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників державних і регіональних органів управління, місцевого самоврядування та підприємницьких структур.

9. Теслюк В. М. Технології соціально педагогічної діяльності : навчальний посібник / В. М. Теслюк, Т. І. Ковальчук. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 360 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні положення про найгостріші проблеми соціально-педагогічної допомоги і підтримки дітей та молоді. У виданні розкрито: теоретичні основи технологій соціально-педагогічної діяльності; технології роботи з сім’ями різного типу; технології соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю, що потребують особливої допомоги; соціально-педагогічна робота з «дітьми вулиці»; соціально-педагогічна робота з молоддю; технології соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми; організація психолого-педагогічного консультування та терапії. Видання адресоване майбутнім фахівцям соціономічних професій, які вивчають дисципліну «Технології соціально-педагогічної діяльності».

                              

10. Вербич С. Спілкуймося правильно українською : довідник / С. Вербич. – Київ : Арій, 2018. – 80 с.

Пропонована книжечка є довідником-порадником із нормативного (літературного) слововживання. У ній зібрано найпоширеніші приклади відхилень від лексичних норм сучасної української літературної мови на рівні різних частин мови й наведено правильні словоформи. Також звернуто увагу на потребу уникнення в літературному мовленні плеонастичних зворотів (значеннєвих дублетів), розуміння значення слів-омонімів та паронімів, порушено питання доцільності вживання в конкретному випадку іншомовного слова, якщо воно має український відповідник. Книга адресована учням, студентам, абітурієнтам, а також усім, хто дбає про культуру усного та писемного мовлення.

11. Управлінський консалтинг : підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивко, Ю. І. Палєха [та ін.]. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 336 с.

У підручнику розглядається розвиток управлінського консалтингу в світі та його становлення в Україні. Надається характеристика основних видів консалтингових послуг, маркетингових досліджень та професіоналізму у консультуванні. Подається методичний матеріал з основ аналізу та консультування з інвестиційної діяльності сільських товаровиробників, методів експрес-аналізу і консультування з економічного оцінювання технологій в АПК. Підручник розроблено для опанування студентами дисципліни «Управлінський консалтинг» з напрямів підготовки студентів і слухачів всіх форм навчання з використанням дистанційних навчальних технологій. Може бути корисним для викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

12. Верезомська І. Г. Кадровий менеджмент : практикум / І. Г. Верезомська, О. М. Олійник. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. - 76 с.

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Кадровий менеджмент» та основні теми для вивчення. Подано теми, плани і матеріал лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів. Теми для написання рефератів та запитання для проміжного та підсумкового контролю.

Наведено перелік літературних джерел.

                                        

13. Шевчук С. В. Практикум з української мови : робочий зошит : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. - 3-тє вид., випр. - Київ : Алерта, 2018. - 96 с.

Робочий зошит укладено відповідно до програми курсу «Практикум з української мови». Він складається із стартового диктанту, 14 практичних занять, бліц - тестів до кожного заняття, підсумкової модульної контрольної роботи та тестового контролю самостійної роботи студентів. Зошит призначений для узагальнення, систематизації, поглиблення й закріплення здобутих у середній школі знань із правопису та слововживання, формування умінь і навичок аналізу мовних явищ. Робочий зошит може бути використаний під час практичних занять, а також виконання домашніх і самостійних завдань. Для студентів вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації, а також для учнів, які готуються до ЗНО, учителів та всіх, хто прагне ґрунтовно оволодіти правописними нормами української літературної мови.

14. Куньч З. Риторика : підручник / З. Куньч, Г. Городиловська, І. Шмілик. - 2-ге вид., доп. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 496 с.

Кожна людина зацікавлена в тому, щоб уміти правильно і гарно розмовляти з колегами, друзями, рідними; коректно і переконливо вести дискусію; цікаво і розумно будувати свій виступ перед широкою аудиторією. Усіх цих та ще багатьох інших умінь навчає наука, яка
впевнено утверджується в сучасній системі української освіти, – риторика. У підручникові подано систематизовані матеріали і термінологічні словнички з усіх основних розділів риторики, а також запропоновано низку завдань для поглиблення знань і закріплення навичок. Підручник адресовано студентам, викладачам, керівникам різного рівня, політикам, громадським діячам – усім, хто прагне словом завойовувати прихильність людей.

15. Найдьонов І. М. Етика – Естетика : дидактичний зміст : навчальний посібник /

І. М. Найдьонов. - Київ : Видавничий дім «Кондор», 2015. - 550 с.

Навчальний посібник містить теоретичний та практичний дидактичний матеріал вузівської дисципліни «Етика та естетика». У ньому розглядаються основні питання природи, сутності, змісту навчального курсу, дидактичної технології оптимального його вивчення, форм та методів особистісного усвідомлення загальнолюдських морально-етичних та художньо-естетичних принципів етики та естетики, цілісного педагогічного процесу самовдосконалення етичних та естетичних якостей майбутнього спеціаліста. Для студентів очної та заочної форм навчання, для яких філософія, етика та естетика не є профільною навчальною дисципліною, всім, хто цікавиться проблемами морально-естетичного самовдосконалення.

Рекомендовано МОН України, як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

                                        

16. Верезомська І. Г. Менеджмент : практикум / І. Г. Верезомська, О. М. Олійник. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. - 68 с.

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Менеджмент» та основні теми для вивчення. Подано плани лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів. Теми для написання рефератів та запитання для проміжного та підсумкового контролю. Наведено перелік літературних джерел.

17. Виноградова О. В. Основи музеєзнавства :  навчальний посібник / О. В. Виноградова, В. Г. Дарчук. - Львів : “Магнолія 2006”, 2019. - 185 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Основи музеєзнавства» спеціальності 6.140103, враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Автори посібника розглядають найбільш важливі етапи організації музейної справи в Україні та у світі, висвітлюють історію музейної справи від протомузейного колекціонування до теперішнього часу, розкривають механізми впливу на розвиток музейного маркетингу та менеджменту, а також з`ясовують особливості виникнення, розвитку та функціонування музеїв в різні часи, способи їх класифікації та особливості експозиційної діяльності. Посібник призначено для студентів ОКР «Бакалавр» гуманітарних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, працівників музеїв, закладів культури.

18. Череп А. В. Інноваційний менеджмент : підручник / А. В. Череп, Т. В. Пуліна, О. Г. Череп. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 452 с.

В підручнику розглядається сучасні принципи, механізм, методи і моделі управління інноваціями. Особлива увага приділена вивченню системи економічних і організаційних механізмів управління інноваціями; методів розробки і вибору конкретних стратегій в системі інноваційного управління; процедур планування реалізації інновацій в конкретних умовах господарювання. Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, аспірантам і викладачам вузів, а також буде корисний керівникам, менеджерам підприємств, які займаються питаннями інноваційного розвитку і зацікавлені в успішній їх роботі.

                                  

 

Бюлетень підготувала:

завідувач відділу книгозберігання

Наукової бібліотеки

Захараш Марина Валеріївна